20 lat
od wejścia na
GPW

25 lat
od rozpoczęcia
działalności

List Prezesa
Zarządu

do Akcjonariuszy

L
P

Rok 2017 był rekordowy pod względem poziomu przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów uzyskanych przez Grupę Kapitałową Stalproduktu.

Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Stalprodukt S.A.
Z

List Prezesa Zarządu

Zarząd

Piotr Janeczek

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Łukasz Mentel

Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy

Józef Ryszka

Członek Zarządu,
Dyrektor Marketingu

Rada nadzorcza

Udział w głosach

Władze Spółki

A

Akcjonariat

Akcjonariat

Sprzedaż

w poszczególnych segmentach

C B
S G

Łączne przychody segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej Stalproduktu w roku 2017 wyniosły 3.501,1 mln zł co oznacza ich wzrost o 11,5 proc. w stosunku do roku 2016.

Segment Blach Elektrotechnicznych
Segment Profili Giętych
Segment Cynku
Pozostała działalność GK

Sprzedaż

L

1 lipca 1992

25-lecie działalności
Stalproduktu

A

Na rok 2017 przypadły dwie ważne rocznice związane z funkcjonowaniem spółki Stalprodukt: 25. rocznica rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz 20-lecie jej obecności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Poznaj naszą historię T

25-lecie działalności Stalproduktu

F

Zakup GO Steel
Frydek Mistek a.s.

W roku 2017 Stalprodukt dokonał pierwszej zagranicznej akwizycji w swojej dotychczasowej działalności - zakupu od firmy ArcelorMittal S.A. z siedzibą w Luksemburgu 100% akcji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s. z siedzibą w miejscowości Frydek Mistek w Republice Czeskiej. Ostateczne zamknięcie transakcji nastąpiło 28 lutego 2018 roku.

M

GO Steel Frydek Mistek a.s. umożliwi Grupie Stalprodukt poszerzenie swojej oferty asortymentowej o blachy zimnowalcowane produkowane przez nowo nabyty podmiot.

S

Zakup GO Steel Frydek Mistek

G
20 lat

od wejścia na
Warszawską
Giełdę Papierów
Wartościowych

To historyczne wydarzenie
miało miejsce 6 sierpnia 1997 roku.

Stalprodukt na GWP

Akcje Stalproduktu rozpoczęły rok notowaniami na poziomie 520 zł. Początkowo kurs akcji Spółki wykazywał tendencję wzrostową, osiągając najwyższy poziom na zamknięciu (650 zł) 21 lutego 2017 r., tj. kilka dni po opublikowaniu komunikatu o dobrych wynikach skonsolidowanych osiągniętych w 4 kw. 2016 r.

P

W opinii niektórych analityków giełdowych w średnim i dłuższym horyzoncie można dostrzec szereg mocnych argumentów wskazujących, że „walory Stalproduktu będą jedną z najlepszych ekspozycji w obszarze przemysłu wśród podmiotów notowanych na GPW”. Inni z kolei podkreślali dobrze zdywersyfikowany model biznesowy Stalproduktu.

Kurs akcji Stalprodukt S.A.

W

Stalprodukt na GWP

Wyniki finansowe

F

Pod względem uzyskanych wyników rok 2017 był dla Grupy Kapitałowej Stalprodukt nieznacznie gorszy od roku 2016. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, jednocześnie pogorszeniu uległ zarówno zysk na sprzedaży, jak i zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto. Gorsze wyniki odnotowano w dwu z trzech podstawowych segmentów operacyjnych raportowanych przez Grupę.

W roku 2017 nastąpiła poprawa sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, co odzwierciedlają wskaźniki ekonomiczno-finansowe, związane z płynnością. Jednocześnie Grupa odnotowała gorszą rentowność na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

C
G

Wyniki finansowe

Centrum pobrań

P D F